Công nghệ

Tạo ảnh tên trang cá nhân facebook có dấu tích xanh

21
Tạo ảnh tên trang cá nhân facebook có dấu tích xanh
Tạo ảnh tên trang cá nhân facebook có dấu tích xanh

Đây là hiệu ứng có thể giúp bạn sống ảo với dấu tích xanh xác nhận chính chủ của facebook. Hiệu ứng ảnh này giúp bạn tạo ra một ảnh chụp màn hình điện thoại trang cá nhân facebook giống như trang cá nhân của bạn nhưng có thêm dấu tích xanh xác nhận. Bạn cũng có thể tuỳ biến thông tin theo ý muốn của mình, ví dụ như điều chỉnh số lượng người theo dõi thật nhiều để sống ảo nhé. Hướng dẫn: – Chọn tải lên ảnh đại diện và ảnh bìa của bạn. – Nhập tên của bạn và các thông tin khác – Nhấn nút Tạo ảnh – Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Nếu bạn muốn giao diện máy tính thì vào đây để tạo nhé Tại đây

Bạn đang xem: ảnh tích xanh facebook

Xem thêm: Hướng dẫn các cách tìm email qua id facebook mới nhất 2021

‘));} if($(“.tad-in-text1”).val().length>20){var nt=$(“.tad-in-text1”).val().split(‘ ‘).slice(-2).join(‘ ‘) $(“.tad-out-text1.top”).text(nt)} $(“#cropanh1”).click();$(“#cropanh2”).click();$(“#tad-taoanh”).addClass(“disabled”).html(” Đang tạo ảnh”);$(“#img-out”).hide();html2canvas(document.querySelector(“.tad-main”),{useCORS:!0,scrollX:0,scrollY:0,width:rongh2,height:daih2,scale:1,x:0,y:0}).then(canvas=>{canvas.toBlob(function(blob){var bloburl=URL.createObjectURL(blob);$(“#img-out”).html(” Kết quả: Tạo ảnh đẹp Tải ảnh về”);});setTimeout(function(){$(“#tad-taoanh”).removeClass(“disabled”).html(” Tạo ảnh”);$(“#img-out”).show();},1500)},’image/jpeg’);});$(“.btn-upanh1”).click(function(){$(“.cropanh-container1 .cropper-container”).remove();’use strict’;var Cropper=window.Cropper;var URL=window.URL||window.webkitURL;var container=document.querySelector(‘.img-container1’);var image=container.getElementsByTagName(‘img’).item(0);var download=document.getElementById(‘download1’);var actions=document.getElementById(‘actions1′);var options={aspectRatio:1/1,viewMode:1,preview:’.img-preview1′,autoCrop:true,strict:true,background:true,autoCropArea:1};var cropper=new Cropper(image,options);var originalImageURL=image.src;var uploadedImageType=’image/jpeg’;var uploadedImageURL;if(!document.createElement(‘canvas’).getContext){$(‘button[data-method=”getCroppedCanvas”]’).prop(‘disabled’,true);} if(typeof flashwanted.comteElement(‘cropper’).style.transition===’undefined’){$(‘button[data-method=”rotate”]’).prop(‘disabled’,true);$(‘button[data-method=”scale”]’).prop(‘disabled’,true);} flashwanted.comySelector(‘.docs-buttons1’).onclick=function(event){var e=event||window.event;var target=e.target||e.srcElement;var cropped;var result;var input;var data;if(!cropper){return;} while(target!==this){if(target.getAttribute(‘data-method’)){break;} target=target.parentNode;} if(target===this||target.disabled||target.className.indexOf(‘disabled’)>-1){return;} data={method:target.getAttribute(‘data-method’),target:target.getAttribute(‘data-target’),option:target.getAttribute(‘data-option’)||undefined,secondOption:target.getAttribute(‘data-second-option’)||undefined};cropped=cropper.cropped;if(data.method){if(typeof flashwanted.comet!==’undefined’){input=document.querySelector(data.target);if(!target.hasAttribute(‘data-option’)&&data.target&&input){try{data.option=JSON.parse(input.value);}catch(e){console.log(e.message);}}} switch(data.method){case’rotate’:if(cropped){cropper.clear();} break;case’getCroppedCanvas’:try{data.option=JSON.parse(data.option);}catch(e){console.log(e.message);} if(uploadedImageType===’image/jpeg’){if(!data.option){data.option={};} flashwanted.comColor=’#fff’;} break;} result=cropper[data.method](data.option,data.secondOption);switch(data.method){case’rotate’:if(cropped){cropper.crop();} break;case’scaleX’:case’scaleY’:target.setAttribute(‘data-option’,-data.option);break;case’getCroppedCanvas’:if(result){$(“.anhdacat1”).html(result);$(“.dk1″).val(1);} break;case’destroy’:cropper=null;if(uploadedImageURL){URL.revokeObjectURL(uploadedImageURL);uploadedImageURL=”;image.src=originalImageURL;} break;} if(typeof result===’object’&&result!==cropper&&input){try{input.value=JSON.stringify(result);}catch(e){console.log(e.message);}}}};document.body.onkeydown=function(event){var e=event||window.event;if(!cropper||this.scrollTop>300){return;} switch(e.keyCode){case 37:e.preventDefault();cropper.move(-1,0);break;case 38:e.preventDefault();cropper.move(0,-1);break;case 39:e.preventDefault();cropper.move(1,0);break;case 40:e.preventDefault();cropper.move(0,1);break;}};$(“.cropanh-container1”).hide();var inputImage=document.getElementById(‘inputImage1’);if(URL){inputImage.onchange=function(){var files=this.files;var file;if(cropper&&files&&files.length){file=files[0];if(/^image/w+/.test(file.type)){uploadedImageType=file.type;if(uploadedImageURL){URL.revokeObjectURL(uploadedImageURL);} flashwanted.com=uploadedImageURL=URL.createObjectURL(file);cropper.destroy();cropper=new Cropper(image,options);inputImage.value=null;$(“.cropanh-container1”).show();$(“.dk1”).val(1) $(“.btn-upanh1 span,.btn-chonanh1″).html(” Chọn ảnh khác”);}else{window.alert(‘Please choose an image file.’);}}};}else{inputImage.disabled=true;inputImage.parentNode.className+=’ disabled’;}});$(“.btn-upanh2”).click(function(){$(“.cropanh-container2 .cropper-container”).remove();’use strict’;var Cropper=window.Cropper;var URL=window.URL||window.webkitURL;var container=document.querySelector(‘.img-container2’);var image=container.getElementsByTagName(‘img’).item(0);var download=document.getElementById(‘download2’);var actions=document.getElementById(‘actions2′);var options={aspectRatio:828/465,viewMode:1,preview:’.img-preview2′,autoCrop:true,strict:true,background:true,autoCropArea:1};var cropper=new Cropper(image,options);var originalImageURL=image.src;var uploadedImageType=’image/jpeg’;var uploadedImageURL;if(!document.createElement(‘canvas’).getContext){$(‘button[data-method=”getCroppedCanvas”]’).prop(‘disabled’,true);} if(typeof flashwanted.comteElement(‘cropper’).style.transition===’undefined’){$(‘button[data-method=”rotate”]’).prop(‘disabled’,true);$(‘button[data-method=”scale”]’).prop(‘disabled’,true);} flashwanted.comySelector(‘.docs-buttons2’).onclick=function(event){var e=event||window.event;var target=e.target||e.srcElement;var cropped;var result;var input;var data;if(!cropper){return;} while(target!==this){if(target.getAttribute(‘data-method’)){break;} target=target.parentNode;} if(target===this||target.disabled||target.className.indexOf(‘disabled’)>-1){return;} data={method:target.getAttribute(‘data-method’),target:target.getAttribute(‘data-target’),option:target.getAttribute(‘data-option’)||undefined,secondOption:target.getAttribute(‘data-second-option’)||undefined};cropped=cropper.cropped;if(data.method){if(typeof flashwanted.comet!==’undefined’){input=document.querySelector(data.target);if(!target.hasAttribute(‘data-option’)&&data.target&&input){try{data.option=JSON.parse(input.value);}catch(e){console.log(e.message);}}} switch(data.method){case’rotate’:if(cropped){cropper.clear();} break;case’getCroppedCanvas’:try{data.option=JSON.parse(data.option);}catch(e){console.log(e.message);} if(uploadedImageType===’image/jpeg’){if(!data.option){data.option={};} flashwanted.comColor=’#fff’;} break;} result=cropper[data.method](data.option,data.secondOption);switch(data.method){case’rotate’:if(cropped){cropper.crop();} break;case’scaleX’:case’scaleY’:target.setAttribute(‘data-option’,-data.option);break;case’getCroppedCanvas’:if(result){$(“.anhdacat2”).html(result);$(“.dk2″).val(1);} break;case’destroy’:cropper=null;if(uploadedImageURL){URL.revokeObjectURL(uploadedImageURL);uploadedImageURL=”;image.src=originalImageURL;} break;} if(typeof result===’object’&&result!==cropper&&input){try{input.value=JSON.stringify(result);}catch(e){console.log(e.message);}}}};document.body.onkeydown=function(event){var e=event||window.event;if(!cropper||this.scrollTop>300){return;} switch(e.keyCode){case 37:e.preventDefault();cropper.move(-1,0);break;case 38:e.preventDefault();cropper.move(0,-1);break;case 39:e.preventDefault();cropper.move(1,0);break;case 40:e.preventDefault();cropper.move(0,1);break;}};$(“.cropanh-container2”).hide();var inputImage=document.getElementById(‘inputImage2’);if(URL){inputImage.onchange=function(){var files=this.files;var file;if(cropper&&files&&files.length){file=files[0];if(/^image/w+/.test(file.type)){uploadedImageType=file.type;if(uploadedImageURL){URL.revokeObjectURL(uploadedImageURL);} flashwanted.com=uploadedImageURL=URL.createObjectURL(file);cropper.destroy();cropper=new Cropper(image,options);inputImage.value=null;$(“.cropanh-container2”).show();$(“.dk2”).val(1) $(“.btn-upanh2 span,.btn-chonanh2″).html(” Chọn ảnh khác”);}else{window.alert(‘Please choose an image file.’);}}};}else{inputImage.disabled=true;inputImage.parentNode.className+=’ disabled’;}});}}); Bài viết nổi bật

0 ( 0 votes )

Flash Wanted

https://flashwanted.com
Flashwanted.com là Blog  chia sẻ các kiến thức thủ thuật hay về công nghệ mạng máy tính, các tin tức mới nhất về công nghệ game

Bài Viết Liên Quan